Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Sporová agenda

Aj pri najlepšom úsilí sa pri podnikaní stretnete s tým, že vám vaši klienti neplatia pohľadávky, alebo inak porušujú svoje povinnosti zo zmlúv, prípadne sa dostanete do sporu s vašim zamestnancom alebo zákazníkom, či budete považovať za potrebné uplatniť svoje práva na súde alebo počas inšpekcie či kontroly štátneho orgánu. Nie je tiež vylúčené, že tretia strana si uplatní svoje nároky voči vašej spoločnosti.

Súdne spory sú zväčša dlhotrvajúce a finančne náročné, pričom ich výsledok je vždy neistý. Našou zásadou je minimalizovať prípady, keď sú naši klienti vystavení súdnym sporom. Preto pri prebraní takejto agendy vec analyzujeme a snažíme sa nájsť (a v prípade potreby už aj v prebiehajúcom súdnom konaní) mimosúdne urovnanie záležitosti k spokojnosti klienta tak, aby mohol zameriavať svoje snaženie na podnikanie a nie na spory. Samozrejme, rozhodnutie o tom, či sa v spore bude alebo nebude pokračovať, je vždy vašim výlučným rozhodnutím.

Klientov zastupujeme v rôznych oblastiach sporovej agendy, najmä však v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a občianskoprávnych konaniach. Zabezpečujeme tiež právnu asistenciu pri vykonateľnosti rozhodnutí zahraničných súdov alebo zahraničných rozhodcovských súdov na Slovensku.

Často kladené otázky

Súdny poplatok je 6 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 16,50 EUR a v obchodných veciach najviac 33193,50 EUR. Ak sa rozhodnete vymáhať svoju pohľadávku v tzv. upomínacom konaní (platobný rozkaz), súdny poplatok je 50 % z hore uvedenej percentnej sadzby – teda 3%.

Vaša pohľadávka sa stane tzv. premlčanou po uplynutí 4 rokov odo dňa jej splatnosti. V rámci tejto doby by ste mali podať žalobu na súde; ak ju podáte neskôr, súd vám pohľadávku nemusí priznať, pokiaľ protistrana namietne jej premlčanie.

Na úroky z omeškania máte nárok priamo zo zákona (Obchodný zákonník § 369 ods. 2 ). Sadzba úrokov sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky, platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania, zvýšenej o osem percentuálnych bodov (takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania) alebo namiesto tejto sadzby môžete požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov (takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania).