This post is also available in: EN (EN) DE (DE) FR (FR)

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU

BTLAW s.r.o.

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

V tomto dokumente sa dozviete:

 1. Kde nás môžete kontaktovať pre účely Vašich otázok ohľadom ochrany osobných údajov
 2. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď:
  • navštívite našu stránku;
  • s nami komunikujete (napr. prostredníctvom kontaktného formuláru, elektronicky);
  • poskytujeme právne služby.
 3. Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby

Naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán (napr. LinkedIn), ktoré po ich navštívení môžu zhromažďovať Vaše osobné údaje.  Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o ich pravidlách a prípadne aj o vlastných nastaveniach na týchto stránkach.

I.    IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Advokátska kancelária BTLAW s.r.o., so sídlom: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 867 276, registrovaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vl. Č. 70074/B.

E-mail: office@btlaw.sk

Pošta – kontaktná adresa: BTLAW s.r.o., Mariánska 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: 421 (0) 2 207 57 203

II.  AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

a)  Návštevníci našej stránky a Cookies

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka individuálne identifikovať.  

Naša webová stránka používa súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete k našim webstránkam. Okrem súborov cookies, ktoré sú striktne nevyhnutné na správne fungovanie webových stránok, naša stránka nepoužíva iné súbory cookies. Cookies, ktoré používame, sú nasledovné:

rc::a   rc::c
TYP: nevyhnutný
ÚČEL: rozlíšenie medzi ľuďmi a botmi.
Provider: google.com
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Môžete proti použitiu cookies namietať, a to tak, že sami obmedzíte alebo blokujete súbory cookie prostredníctvom zmeny nastavení vášho prehliadača. Upozorňujeme, že niektoré stránky nemusia fungovať, ak úplne zakážete nevyhnutné cookies. Vždy tiež môžete odstrániť súbory cookies, ktoré už boli vo vašom prehliadači uložené. Svoje rozhodnutie o blokovaní alebo obmedzení cookies môžete kedykoľvek sami zmeniť. Podrobné informácie o tom, ako spravovať alebo odhlásiť súbory cookies na rôznych typoch webového prehliadača, nájdete na adresách www.aboutcookies.org.

b)  Komunikácia (webový formulár, e-mail a pod).

Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu), naša advokátska kancelária dostáva Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti, obsah správy a pod.). Máme za to, že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne. Vybavenie Vašej korešpondencie je našim oprávneným záujmom, a o tento právny základ opierame naše oprávnenie spracovávať Vaše osobné údaje v rámci našej komunikácie. Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však 24 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie. K Vašim osobným údajom môžu mať pasívny prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb spolupracuje, a ktorých okruh zahŕňa najmä poskytovateľa webového priestoru a administrátora webu.

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Námietku môžete zaslať písomne alebo e-mailom na adresy uvedené vyššie. V takomto prípade sa však môže stať, že už nebudeme môcť Vašu korešpondenciu vybaviť.

c)   Poskytovanie právnych služieb

Okrem GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sa na advokátov vzťahuje aj špecifická regulácia vyplývajúca zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení (ďalej len „zákon o advokácii“), ako aj zo stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory. Slovenská advokátska komora vypracovala podľa čl. 40 GDPR Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi (ďalej len „Kódex správania“), ktorý sa vzťahuje na všetkých advokátov zapísaných do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Kódex správania berie do úvahy osobitné črty výkonu advokácie a nájdete ho na adrese https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224. Naša advokátska kancelária dodržiava Kódex správania.

Advokáti, zamestnanci našej advokátskej kancelárie a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej činnosti súvisiacej s výkonom advokácie dozvedeli.  Túto povinnosť považujeme za absolútny základ vzájomnej dôvery a nášho prístupu ku klientom.

 • Účely spracovávania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom:

 • poskytovania právnych služieb, najmä na zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoby v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov a analýz a pre ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci podľa vašich inštrukcií (ďalej len „právne služby“).
 • poskytovania iných než právnych služieb, a to najmä pri výkone funkcie oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, autorizácii zmlúv o prevode nehnuteľností, pri vykonávaní konverzie a zaručenej konverzie.
 • vyúčtovania našich právnych služieb a s tým súvisiacich plnení povinností podľa účtovných a daňových právnych predpisov.  
 • zabezpečenie súladu našej činnosti s právnymi predpismi a s predpismi SAK (podľaGDPR, zákona o advokácii, advokátskeho poriadku, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zákona o oznamovaní protispoločenskej činnostia pod.);
 • výkonu našich práv a ochrany oprávnených záujmov, najmä v prípadoch, ak je naša advokátska kancelária účastníkom súdneho alebo správneho konania, prípadne ak sme povinní dosiahnuť súlad s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory
 • štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu.
 • Právny základ spracovávania

Oprávnenie spracovávať osobné údaje nám vyplýva z právnych predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) najmä zo zákona o advokácii, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, správneho poriadku, zákona o obchodnom registri, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, účtovných a daňových predpisov ako aj z GDPR. Podľa § 18 ods. 6 a 7 zákona č. 586/2003 Z.z. zákon o advokácii, naša advokátska kancelária:

 • spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie, pričom advokátska kancelária má postavenie prevádzkovateľa;
 • je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Spracovávanie Vašich osobných údajov môže byť tiež nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú s našou advokátskou kanceláriou uzatvoríte (prípadne na splnenie predzmluvných povinností) – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje môžeme spracovávať aj na základe tzv. oprávneného záujmu našej kancelárie alebo tretích osôb (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), pričom takýmito oprávnenými záujmami sú najmä preukázanie súladu konania našej kancelárie s právnymi predpismi a advokátskymi predpismi, výkon našich práv vo vzťahu ku klientom či tretím osobám, ochrana majetku, bezpečnosti siete, informácií a dát.

 • Ako získavame osobné údaje

Osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás – nášho klienta. Poskytnutie osobných údajov môže byť Vašou povinnosťou (napr. pre daňové účely), vo väčšine prípadov je však dobrovoľné. Avšak, v závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť Vám požadované a kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch môže viesť aj k našej povinnosti odmietnuť poskytnutie požadovanej služby. Osobné údaje môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z  iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii (viď tiež čl. 14 ods. 5 GDPR).

 • Dotknuté osoby

Osobami, o ktorých spracovávame osobné údaje, sú najmä fyzické osoby – naši klienti, prípadne zamestnanci, zástupcovia alebo členovia štatutárnych orgánov našich klientov. Pre účely výkonu nášho povolania nám priamo zákon o advokácii umožňuje spracovávať osobné údaje aj iných fyzických osôb; jedná sa najmä o protistranu klienta, jeho zamestnancov, zamestnancov protistrany, manžel, deti alebo iní rodinní príslušníci klienta, iní účastníci konania ako klient a pod. v závislosti na charaktere prípadu a typu poskytovanej právnej služby.

 • Kategórie spracovávaných osobných údajov

Môžeme spracovávať nielen bežné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a pod.), ale v určitých prípadoch aj osobné údaje patriace do osobitnej kategórie (čl. 9 GDPR).  Okrem  právneho základu uvedeného vyššie (čl. 6 GDPR) sa v takomto prípade spoliehame na výnimku uvedenú v čl. 9 ods. 2 písm. f) – preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, prípadne – podľa okolností – g) – významný verejný záujem alebo a) – výslovný súhlas dotknutej osoby.

 • Okruh príjemcov

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, audítorom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania). Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a  takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 • Prenos údajov do tretích krajín

Nepredpokladáme prenos údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nevykonávame.

 • Doba uchovávania údajov 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi (účtovnými, daňovými, predpismi o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu), ako aj odporúčanými dobami uchovávania dokumentácie v zmysle predpisov Slovenskej advokátskej komory. Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu. Na našu kanceláriu sa tiež vzťahujú stavovské prepisy, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Nie je možné napríklad skartovať: (i) klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, (ii) protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov, (iii) klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu, (iv) klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v  trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s  obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 IV. VAŠE PRÁVA

Podľa § 18 ods. 8 zákona o advokácii advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii. Neposkytujeme Vaše údaje tretím osobám okrem prípadu, kedy nám takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, resp. kedy je na poskytnutie údajov sme vyzvaný príslušnými štátnymi orgánmi.

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo:

 • na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom.

Ak ste protistranou nášho klienta, alebo osobou, voči ktorej náš klient má alebo môže mať nárok, ktorý je/bude predmetom právnej služby Vaše právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame je značne limitované. Je tomu preto, lebo potvrdenie tejto skutočnosti by mohlo ohroziť oprávnené záujmy nášho klienta. Ak nás napriek tomu požiadate, aby sme Vám oznámili, aké údaje o Vás spracovávame, s vysokou pravdepodobnosťou obdržíte od nás nasledovnú odpoveď: „Oznamujem Vám, že naša advokátska kancelária o Vás žiadne osobné údaje nespracúva alebo spracúva, ale nemôže Vám to potvrdiť. Zo zákonných dôvodov Vám naša advokátska kancelária nemôže poskytnúť žiadne ďalšie informácie ani v zmysle nariadenia GDPR. Pre viac informácií odkazujeme na bod 6.3 Kódexu správania SAK na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224/225/_event/open“.

 • na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; 
 • obmedzenie spracúvania údajov, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 GDPR.
 • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; 

Máte teda právo požiadať nás aby sme údaje, ktoré o Vás spracúvame, poskytli ďalšiemu advokátovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 • namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR; 

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo však nie je nadradené nad našou zákonnou povinnosťou spracúvať Vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.
 • Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk alebo sa obrátiť na súd.

Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe Vašej žiadosti o uplatnenia práv, Vám poskytneme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti (uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o každom takomto predĺžení lehoty Vás budeme bezodkladne informovať spolu s dôvodmi zmeškania lehoty). Ak podáte žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

***

Túto POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté, prípadne pri aktualizácii účelov a prostriedkov spracúvania. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.

Január 2024