Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Pokuty a kontroly

Pri svojom podnikaní sa môžete dostať do situácie, v ktorej musíte čeliť inšpekcii alebo kontrole niektorého štátneho orgánu. Výsledky takých konaní môžu následne ovplyvniť vaše podnikanie, reputáciu, neraz dokonca aj ďalšie smerovanie či budúcnosť vašej firmy.

V týchto konaniach potrebujete nevyhnutne advokáta, ktorý:

 • už počas inšpekcie kontroluje konanie štátneho orgánu;
 • podáva námietky v procese inšpekcie (námietky proti protokolu);
 • vie posúdiť, či je potrebné podať žalobu už proti samotnému protokolu o výsledku inšpekcie;
 • po uložení pokuty napíše kvalifikované odvolanie, v ktorom sa nevenuje len samotnému deliktu, ale vie nájsť aj pochybenia štátneho orgánu procesného charakteru;
 • v prípade potreby podá na súd žalobu, prípadne kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd.

Naše skúsenosti zahŕňajú najmä zastupovanie v konaniach s:

 • inšpektorátmi práce a Národným inšpektorátom práce (nelegálne zamestnávanie, porušovanie pracovnoprávnych predpisov),
 • živnostenským úradom (zrušenie oprávnenia na podnikanie),
 • úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (chránená dielňa),
 • Ministerstvom financií (nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu a fondov EÚ),
 • Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (nevyžiadaná komunikácia),
 • Slovenskou obchodnou inšpekciou, 
 • Protimonopolným úradom (cenový kartel).