Nelegálne zamestnávanie je závažným deliktom, za ktorý hrozí podnikateľovi nielen pokuta v sume minimálne 2.000,- Eur, ale s touto skutočnosťou sú spojené aj ďalšie následky.

Jedná sa najmä o stratu možnosti zúčastniť sa verejných obstarávaní či stratu nároku na rôzne príspevky, ktoré najmä v čase korona-krízy spoločnosti poberali a potom s prekvapením zistili, že nelegálnym zamestnávaním porušili podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku, že musia už poskytnuté príspevky vrátiť, resp. strácajú na ne nárok.

Zároveň, dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania sa v niektorých prípadoch považuje u podnikateľa za „good standing“ a v niektorých prípadoch je dokonca podmienkou na to, aby mu bol udelený určitý štatút, či vydané povolenie na podnikanie. S porušením tohto zákazu prichádza riziko straty týchto postavení či povolení.

Viac o tejto téme a jej prevencii sme písali v našom článku: https://www.btlaw.sk/nelegalne-zamestnavanie-diskvalifikuje-podnikatela-z-poberania-pomoci/

Čo je inak od 01. januára 2023?

Do konca roka 2022 sa za „porušiteľa“ zákazu nelegálneho zamestnávania považoval subjekt už momente, keď inšpektori práce porušenie zistili (teda spísali tzv. Protokol).

Od 01.01.2023 však v dôsledku novely zákona o inšpekcii práce negatívne následky spojené s nelegálnym zamestnávaním (a zároveň aj zápis do zoznamu subjektov, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania) nastávajú až potom, čo nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení pokuty.

 A tu je priestor pre skúseného advokáta, aby postup inšpektorátu práce skontroloval a prípadne podal proti rozhodnutiu o uložení pokuty odvolanie, čím možno negatívne následky spojené so zisteným nelegálnym zamestnávaním zvrátiť resp. ich aspoň oddialiť.

Ktoré príspevky sú porušením zákazu nelegálneho zamestnávania dotknuté?

 • kurzarbeit – podpora podľa zákona č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce
  • podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ak mu nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory;
  • zamestnávateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty vrátiť podporu poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 •  príspevky podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
  • podmienkou na poskytnutie príspevku je, že subjektu nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok;
  • poskytovanie príspevku sa zastaví dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
  • osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
  • jedná sa o príspevky: na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie, vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca, na samostatnú zárobkovú činnosť, na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na vykonávanie absolventskej praxe, na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, na dochádzku za prácou, na podporu mobility za prácou, na dopravu do zamestnania, na vytvorené nové pracovné miesta, na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, na činnosť pracovného asistenta, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
 • dotácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak mu nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania
  • podnikatelia, ktorým bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín sú povinné vrátiť dotáciu poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
 •  pomoc a podpora poskytovaná na základe zmluvy podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
  • pomoc a podpora sa v období piatich rokov neposkytne žiadateľovi, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca;
  • Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca.
 • dotácie podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
  • subjekt územnej spolupráce nemôže byť žiadateľom o dotáciu, ak mu bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
 • dotácia na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality podľa zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
  • žiadateľovi nemožno poskytnúť dotáciu, ak mu bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania
 • príspevok podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
  • prijímateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín je povinný vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Ďalšie oblasti, ktoré môže ovplyvniť nelegálne zamestnávanie:

 • verejné obstarávanie (§ 40 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní)
  • uchádzač /záujemca môže byť kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčený, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil nelegálneho zamestnávania, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcie;
 • Nemožnosť zamestnať cudzinca resp. zrušenie potvrdeniao možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, odňate povolenia na zamestnanie, nevydanie tzv. modrej karty
 • Zrušenie živnostenského oprávnenia pri opakovanom porušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Vzhľadom na sankcie a dôsledky, ktoré podnikateľom hrozia z nelegálneho zamestnávania, považujeme za nevyhnutné, aby podnikatelia – zamestnávatelia – venovali tejto problematike maximálnu pozornosť a včas – najlepšie už počas samotnej inšpekcie práce – kontaktovali svojho advokáta, ktorý v niektorých prípadoch vie negatívne následky zvrátiť, či aspoň oddialiť.

 

Tento článok má iba všeobecný a informatívny charakter a závery, názory či odporúčania tu uvedené sa nemusia vzťahovať na konkrétnu situáciu. Článok nie je právnym poradenstvom ani ho nenahrádza. Pri riešení konkrétneho problému alebo konkrétnej situácie odporúčame vždy poradiť sa s advokátom.