Od 1. júna 2023 je účinná veľká reforma súdnictva a zmeny v jednotlivých sídlach a obvodoch súdov.

V priebehu posledných dní dostali spoločnosti sídliace v obvodoch Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Košiciach do svojej elektronickej schránky na slovensko.sk správu o zmene ich registrového súdu.

Jednou zo zmien v reforme je totiž zánik Okresného súdu Bratislava I a Okresného súdu Košice I, ktoré viedli agendu obchodného registra. Túto agendu preberá novovznikajúci Mestský súd Bratislava III a Mestský súd Košice.

Keďže   podnikatelia zapísaní v obchodnom registri sú povinní uvádzať vo svojich dokumentoch aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, je nutné, aby ste od 1. júna 2023 vo svojich obchodných dokumentoch používali spojenie:

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III“ namiesto doterajšieho „zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

alebo

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice“ namiesto doterajšieho „zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I

Zmeniť to musíte všade, kde toto spojenie používate, a teda najmä na:

  • webovej stránke spoločnosti,
  • hlavičkových papieroch,
  • faktúrach, dobropisoch a iných účtovných dokumentoch,
  • objednávkach,
  • vzoroch zmlúv a zmluvách, ktoré budete od 01.06.2023 uzatvárať/používať
  • podpisoch v e-mailovej komunikácii
  • na všetkých ďalších dokumentoch

Dodatky k už existujúcim zmluvám nie je nutné urobiť len kvôli tejto zmene označenia registra.

Ak však dôjde k uzatvoreniu dodatku k zmluve neskôr z akéhokoľvek iného dôvodu, je potrebné v tomto dodatku použiť už nové označenie registra.

Ak Vaša spoločnosť sídli v inom kraji ako Bratislavskom alebo Košickom, táto zmena sa Vás netýka a naďalej používate označenie doterajšieho registrového súdu.