Doplnilo Ministerstvo spravodlivosti do obchodného registra údaje o osobách vo Vašej spoločnosti (najmä rodné čísla spoločníkov) do 31.05.2022 ? Konatelia a členovia štatutárnych orgánov – určite si to čo najskôr overte.

V zmysle zákona o obchodnom registri, osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch a pod., sú povinné zosúladiť, resp. podať návrh na zápis týchto údajov najneskôr do 30. septembra 2022.

Podľa novely zákona o obchodnom registri malo údaje o týchto osobách do obchodného registra doplniť Ministerstvo spravodlivosti, a to do konca mája 2022.

Ak ste si v elektronickej schránke Vašej spoločnosti oznámenie o doplnení týchto údajov nenašli do 31.05.2022, je takmer isté, že práve Vaša spoločnosť nebola tou „šťastnou“, za ktorú túto povinnosť Ministerstvo spravodlivosti vyriešilo a musíte doplniť tieto údaje sami. Túto povinnosť ste povinní splniť najneskôr do 30. septembra 2022.

Ako si môžete overiť, či k zápisu údajov došlo?

  • v elektronickej schránke Vašej spoločnosti by sa malo nachádzať oznámenie registrového súdu o vykonaní zápisu
  • na webstránke orsr.sk

Ak zápis bol vykonaný, mala by pri osobe spoločníka/štatutárneho orgánu/prokuristu a pod. svietiť zelená ikonka. V takomto prípade nemusíte robiť nič.

Ak zápis nebol vykonaný, bude pri osobe spoločníka/štatutárneho orgánu/prokuristu a pod. svietiť červená ikonka. V tomto prípade je potrebné návrh na zápis podať.

Stretli sme sa už aj s prípadom, kedy Ministerstvo z troch spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným doplnilo do registra údaje iba o jednom z nich. Aj v takomto prípade treba údaje k zvyšným spoločníkom doplniť.

Návrh na zápis údajov je bez poplatku.

Konateľom, resp. členom štatutárnych orgánov, ktorí si túto povinnosť nesplnia, môže byť uložená pokuta až do výšky 3.310,- Eur.

V prípade potreby Vám samozrejme radi vieme s podaním návrhu pomôcť.