Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Pokuty a kontroly

Pri svojom podnikaní sa môžete dostať do situácie, keď čelíte inšpekcii alebo kontrole niektorého štátneho orgánu. Výsledky takých konaní môžu následne ovplyvniť vaše podnikanie, reputáciu, neraz dokonca aj ďalšie smerovanie či budúcnosť vašej firmy.

V týchto konaniach potrebujete nevyhnutne advokáta, ktorý:

 • už počas inšpekcie kontroluje konanie štátneho orgánu;
 • podáva námietky v procese inšpekcie (námietky proti protokolu);
 • vie posúdiť, či je potrebné podať žalobu už proti samotnému protokolu o výsledku inšpekcie;
 • po uložení pokuty napíše kvalifikované odvolanie, v ktorom sa nevenuje len samotnému deliktu, ale vie nájsť aj pochybenia štátneho orgánu procesného charakteru;
 • v prípade potreby podá na súd žalobu, prípadne kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd. 

Naše skúsenosti zahŕňajú najmä zastupovanie v konaniach s:

 • inšpektorátmi práce a Národným inšpektorátom práce (nelegálne zamestnávanie, porušovanie pracovnoprávnych predpisov),
 • živnostenským úradom (zrušenie oprávnenia na podnikanie), 
 • úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (chránená dielňa), 
 • Ministerstvom financií (nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu a fondov EÚ), 
 • Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (nevyžiadaná komunikácia),
 • Slovenskou obchodnou inšpekciou, 
 • Protimonopolným úradom (cenový kartel).

Často kladené otázky

Určite kontaktujte advokáta. Protokol o výsledku inšpekcie práce totiž konštatuje, že ste porušili zákonom stanovenú povinnosť. Je zásadným dokumentom, od ktorého sa odvíja celé ďalšie konanie. Už samotný protokol môže obsahovať povinnosti (tzv. opatrenia), ktoré vám inšpektorát práce uložil na odstránenie nesprávneho stavu. S ich prijatím sa zväčša spája potreba odstránenia chýb v existujúcich procesoch, prípadne nastavenie nových procesov, či preštudovanie a implementácie konkrétnej právnej (možno novej) regulácie. So všetkým vyššie uvedeným vám advokát veľmi rád pomôže.

Ak s opatreniami uloženými v protokole nesúhlasíte, je potrebné ihneď podať námietky (resp. správnu žalobu). Zmeškanie relevantnej obrany proti protokolu môže znamenať váš neúspech v celom ďalšom konaní.

Odstránením nedostatkov však celý proces nemusí končiť. Za porušenie povinností vám bude pravdepodobne uložená správnym orgánom pokuta, a to aj vtedy, keď ste nedostatky už odstránili. Je užitočné dať prípadné rozhodnutie o uložení pokuty prezrieť advokátovi, ktorý posúdi, či správny orgán nielen správne formuloval výrok rozhodnutia, ale aj to, či výšku pokutu riadne odôvodnil a či v konaní rešpektoval vaše práva.

Rozhodnutie, či zaplatiť alebo nezaplatiť uloženú pokutu, môže závisieť od rôznych faktorov – od jej výšky, charakteru povinnosti, ktorá bola porušená, ale aj zváženia ochrany dobrej povesti, ktorá môže byť dotknutá konštatovaním porušenia zákonnej povinnosti.

Ak sa rozhodnete proti rozhodnutiu brániť, máte k dispozícii nasledovné právne prostriedky: odvolanie proti rozhodnutiu, následne – ak by mu nebolo vyhovené – podanie žaloby vo veciach správneho trestania na Krajský súd, a následne kasačná sťažnosť podaná Najvyššiemu súdu SR.

V každom prípade však odporúčame kontaktovať advokáta, ak vám  bola uložená pokuta za tzv. nelegálne zamestnávanie. Povinnosť zaplatiť finančnú pokutu totiž nie je jediným dôsledkom, ktorý sa spája s konštatovaným porušením zákazu nelegálneho zamestnávania. Firma, ktorej bola uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie, sa nesmie počas troch rokov zúčastniť na verejnom obstarávaní, či prijať štátnu pomoc. To môže významne negatívne ovplyvniť váš hospodársky výsledok. Navyše, ak by došlo k opakovanému porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania, živnostenský úrad je povinný zrušiť firme oprávnenie na podnikanie.

Advokát váš prípad preštuduje, zanalyzuje jeho okolnosti, konanie i odôvodnenie inšpektorátu práce a pomôže vám nájsť argumenty a spôsoby, ako eliminovať alebo aspoň oddialiť negatívne dôsledky rozhodnutia.