Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Softvérové právo

Od vzniku našej kancelárie je IT právo našou každodennou agendou. Zameriavame sa na:

  • právne poradenstvo pri tvorbe, dodávke a podpore softvéru;
  • licenčné zmluvy o použití softwaru pre rôzne štádiá projektu (licencie pre účely vývoja – tzv. development licence agreement, licencie pre účely testovania – tzv. evaluation licence agreement, licencie pre konečných užívateľov – tzv. eula – end user licence agreement alebo licencie špeciálne adaptované pre potreby konkrétneho projektu);
  • právne aspekty použitia open source softvéru;
  • distribučné zmluvy;
  • právne vzťahy medzi programátormi a objednávateľmi;
  • formulácie klauzúl o odškodnení a náhrade škody;
  • formulácie rozhodcovských doložiek;
  • dohody o mlčanlivosti (NDA). 

Máme tiež jedinečné skúsenosti s vyjednávaním licenčných zmlúv pre globálne pôsobiaceho klienta v oblasti IT, a to nielen v rámci Európy, ale aj v krajinách Afriky, Ázie či Južnej Ameriky.

Často kladené otázky

NDA je skratka z anglického pojmu Non-Disclosure Agreement, zjednodušene, dohoda o mlčanlivosti alebo dohoda o zachovaní dôvernosti informácií. 

Prostredníctvom NDA sa jedna alebo obe zmluvné strany (podľa okolností prípadu), zaväzujú, že informácie, ktoré si poskytli alebo sprístupnili, neposkytnú ani nesprístupnia inej strane, resp. že obmedzia ich využitie výlučne na dohodnutý účel.

NDA sa uzatvára nielen pri realizácii konkrétneho projektu, ale často už pred začatím obchodných rokovaní či v štádiu predloženia ponuky, ak je nevyhnutné, aby si už počas týchto rokovaní strany sprístupnili či vymenili know-how, vedomosti, citlivé informácie alebo dáta.

V našej praxi sme sa stretli s desiatkami rôznych NDA – či už jednostranných, obojstranných, alebo viacstranných. 

Vieme ich nakoncipovať i spripomienkovať, posúdiť, či povinnosti a obmedzenia kladené v NDA sú nevyhnutné pre dosiahnutie jej účelu.  

Skontrolujeme, či vás podpis NDA neprimerane neobmedzí v ďalšom podnikaní, či vám ho dokonca nezlikviduje (napríklad záväzkom exkluzivity, ktorý ste nečakali).