Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Právo v stavebníctve

Máme dlhoročné skúsenosti, počnúc zastupovaním klientov v stavebných konaniach pred stavebnými úradmi pri menších záležitostiach, až po veľké projekty, ktoré sa spravujú pravidlami FIDIC.

V rámci tejto expertízy máme za sebou úspešné zastupovanie klientov:

  • v procese realizácie a finalizácie infraštruktúrnych projektov celoštátneho významu vrátane rokovaní s objednávateľmi a stavebným dozorom;
  • v procese podávania námietok v stavebnom konaní (námietky proti rozhodnutiam o dodatočnom povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením);
  • v procese podávania námietok vo vodoprávnom konaní (námietky proti rozhodnutiam o povolení vodnej stavby, o osobitnom užívaní vôd).

Zmluvy v stavebníctve majú svoje špecifiká. Relevantná prax v rôznych projektoch je absolútne nevyhnutná pre ich prípravu či pripomienkovanie. Naša práca už niekoľko rokov každodenne zahŕňa:

  • zmluvy vo výstavbe vrátane zmlúv o dielo a podzhotoviteľských zmlúv; zmluvy pripravujeme, pripomienkujeme a klientom pomáhame pri ich vyjednávaniach s protistranami;
  • zastupovanie zhotoviteľov vo veľkých stavebných projektoch jednak vo vzťahu k objednávateľom i k podzhotoviteľom, vrátane mimosúdnych urovnaní;
  • právne posudzovanie rôznych otázok súvisiacich s výstavbou;
  • podmienky FIDIC a ich uplatňovanie v praxi, špecifikácia nárokov, riešenie právnych otázok (nepredvídateľné fyzické podmienky, práce naviac, bankové záruky, zmeny, predĺženie lehoty výstavby, náklady, odovzdanie diela a pod.).

Často kladené otázky

Áno, v zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie, vrátane jeho predĺženia, záväzné aj pre nového vlastníka pozemku (právneho nástupcu). Cena stavebného povolenia pravdepodobne vstúpi do celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti. Iná situácia by bola, ak by ste chceli stavať ako stavebník na pozemku, ktorého nie ste vlastníkom.

Sú to štandardizované zmluvné vzory, ktoré vydala Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)) so sídlom v Ženeve. Ide o sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov, ktoré sa používajú pri realizácii rôznych typov stavebných projektov financovaných z verejných zdrojov a v súkromnej sfére.