Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov

Ste obchodná spoločnosť a potrebujete si prenajať nebytový priestor, sklad či kanceláriu? Alebo ste vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú nevyužívate a chceli by ste ju prenajať? V každom prípade potrebujete dobrú a platnú nájomnú zmluvu.

Právna úprava nájomných vzťahov je však značne komplikovaná a „roztrúsená“ vo viacerých zákonoch v závislosti od toho, o aký predmet nájmu ide. Napríklad nájom nebytových priestorov má úplne odlišnú právnu reguláciu ako nájom bytu, či dokonca krátkodobý nájom bytu, a celkom inú úpravu ako nájom pozemku.

Z uvedeného dôvodu je vždy vhodné pred podpisom nájomnej zmluvy kontaktovať advokáta. V žiadnom prípade neodporúčame používať vzorové zmluvy z internetu, nakoľko každá situácia je špecifická a vyžaduje si úpravu zmluvných vzťahov „na mieru“.

Pri podnikaní sa pravdepodobne najčastejšie stretnete s tzv. zmluvou o nájme nebytových priestorov, ktorá nevyhnutne musí byť písomná a obsahovať viacero povinných náležitostí stanovených zákonom, inak je neplatná.

Ak ste budúci nájomca:

  • prevezmeme za vás komunikáciu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo realitnou kanceláriou;
  • pripravíme alebo spripomienkujeme nájomnú zmluvu šitú na mieru pre vaše potreby – najmä pre činnosť, ktorú budete v predmete nájmu vykonávať;
  • pomôžeme vám pri nakoncipovaní zmluvy o nájme tak, aby Vás ochránila pred jednostranným zvyšovaním nájomného alebo poplatkov za služby zo strany prenajímateľa či pred predčasným alebo neodôvodneným ukončením zmluvy;
  • upozorníme vás na neprimerané požiadavky prenajímateľa či na riziká vyplývajúce z nájmu (napr. limitovaná možnosť ukončiť nájomný vzťah, neprimerané sankcie);
  • nakoncipujeme preberací protokol o odovzdaní nehnuteľnosti.

Ak ste budúci prenajímateľ:

  • pripravíme nájomnú zmluvu šitú na mieru pre vaše potreby;
  • zmluvne ošetríme úhradu zábezpeky – tzv. depozitu zo strany nájomcu a definujeme možnosti jeho použitia, ak nájomca nebude uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy;
  • limitujeme možnosť nájomcu, ktoré ste si vybrali, dať predmet nájmu do podnájmu;
  • definujeme možnosti ukončenia zmluvy nakoncipovaním relevantných výpovedných dôvodov;
  • budeme myslieť na také práva a povinnosti strán, ktoré nie sú v zákone o nájme nebytových priestorov resp. v Občianskom zákonníku detailne upravené, a ktoré môžu byť pre vás ako prenajímateľa v danom zmluvnom vzťahu zásadné (zodpovednosť za škodu a opravy, práva a povinnosti pri vyprataní, použitie depozitu, poistenie, indexácia nájomného a pod.).