Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Obchodné zmluvy

Najčastejšou záležitosťou, pri ktorej je potrebná asistencia právnika, je uzatváranie zmlúv s vašimi obchodnými partnermi.

Asistencia advokáta pri uzatváraní zmlúv je často podceňovaná. Avšak práve správne vyjednaná a nastavená zmluva vie výrazne pomôcť už pred samotnou transakciou eliminovať riziká a „trecie plochy“, ktoré môžu medzi stranami v budúcnosti vzniknúť. Dobrá zmluva vám tiež pomôže pri riešení problémov v čase jej realizácie ako je napr. uplatňovanie nárokov a rôznych vád, vymáhanie pohľadávok, ukončovania zmlúv prípadne riešenia sporových záležitostí.

Medzi najčastejšie zmluvy, ktoré pre vás pripravíme a budeme asistovať pri ich vyjednávaní či uzatváraní s obchodným partnerom, patria najmä:

  • odberateľské a dodávateľské zmluvy;
  • rámcové zmluvy o obchodnej spolupráci na rôzne druhy obchodných aktivít;
  • kúpne zmluvy;
  • zmluvy o dielo;
  • sprostredkovateľské zmluvy;
  • nájomné zmluvy, zmluvy o nájme nebytových priestorov;
  • všeobecné obchodné podmienky.

Samozrejme, podnikanie prináša aj ďalšie typy zmlúv, ktoré nemusia byť bežné v obchodnom styku, ale o to viac si vyžadujú vašu pozornosť. Práve v takom prípade neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu pre právnu podporu.

Často kladené otázky

Nie. Zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme. Písomné zmluvy však určite odporúčame najmä z hľadiska prevencie, eliminácie možných rizík a budúceho dokazovania v prípadnom spore.

Príklad:

Uzavreli sme písomnú kúpnu zmluvu na dodávku stroja. V e-mailovej komunikácii sme sa s kupujúcim dohodli na predĺžení termínu dodania. Kupujúci teraz argumentuje, že zmenu termínu dodania neschválil, pretože neexistuje písomný dodatok ku kúpnej zmluve. Má pravdu?

Odpoveď  na túto otázku je potrebné hľadať v pôvodnej kúpnej zmluve, ktorú ste uzatvorili. Ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne. Ak však takéto ustanovenie neupravuje, mohla by byť aj vzájomne potvrdená komunikácia oprávnených osôb (ak sa preukáže jej autenticita a oprávnenosť komunikujúcich osôb dohodnúť zmenu zmluvy) považovaná za platnú zmenu tejto zmluvy.