Odhaduje sa, že až 90% spoločností v súčasnosti využíva tzv. Open Source Software („OSS“). Využitie OSS pri vývoji vlastných produktov či riešení poskytuje kódový základ, ktorý je prístupný, kvalitný a lacný (dokonca poskytovaný zdarma). Na druhej strane, jeho nekontrolované nasadenie či použitie v produktoch alebo riešeniach dodávaných koncovým klientom môže predstavovať významné právne riziká, ktoré v najhoršom prípade môžu viesť k porušeniu autorský práv iných, k strate práv duševného vlastníctva držaných v rámci vlastného riešenia obsahujúceho OSS a k poškodeniu dobrého mena spoločnosti.

Čo je OSS a prečo môže byť jeho použitie rizikové?

Každé dielo vytvorené duševnou činnosťou (čo zahŕňa aj počítačový program) je chránené autorským právom. To (veľmi zjednodušene pre potreby tohto článku) znamená, že nikto iný nemôže jeho dielo napr. používať, kopírovať, distribuovať alebo upravovať, pokiaľ s tým autor diela sám nebude súhlasiť – inými slovami – udelí na použitie diela licenciu (= právo na použitie svojho diela určitým spôsobom a za určitých podmienok).  V prípade OSS však autor kódu všeobecne očakáva, že iní budú toto jeho dielo používať, upravovať, zdieľať či na ňom postavia väčší projekt.

Tento predpoklad môže zvádzať k mylnému záveru, že s OSS nie je spojená žiadna regulácia. Je potrebné zdôrazniť, že zákonným štandardom sú stále výhradné autorské práva, a teda aj v tomto prípade potrebujete na použitie autorovho kódu licenciu, ktorá tieto povolenia výslovne uvádza, pričom každý autor si môže v rámci licencie stanoviť podmienky, za ktorých je jeho dielo (kód) možné použiť.

Najmä začínajúce start-upy sa zvyknú zo začiatku sústrediť práve na vývoj, inovácie a efektivitu, pričom zvyknú právne riziká podceniť. Problém sa tak môže ukázať až v prípade predaja spoločnosti investorom, ktorých právni poradcovia pri tzv. due diligence zistia nedodržanie softvérových licencií a podmienok súvisiacich práve s využitím OSS v produkte, programe, či riešení, na ktorom je biznis start-upu postavený, či pri predaji produktu/riešenia väčšiemu zákazníkovi, ktorý bude požadovať zoznam všetkých OSS využitým v produkte pre účely overenia licencií súvisiacich s konkrétnymi OSS.

Typy licencií

Licencie na použitie OSS sú veľmi rôznorodé, niektoré dokonca vzájomne nekompatibilné.

Niektoré licencie sú reštriktívne a ich použitie v sebe nesie vyššie právne riziko (tzv. copyleft licencie), niektoré sú zas menej rizikové a poskytujú používateľom viac slobôd a práv (tzv. permissive licencie).

 Copyleft licencie môžu napríklad vyžadovať, aby:

  •  všetky odvodené diela od OSS boli vydané pod rovnakou licenciou ako pôvodný softvér. Inými slovami, upravený kód musí byť presne taký „otvorený“ ako pôvodný (jedným z praktických dôsledkov tejto požiadavky je, že používatelia OSS môžu byť nútení zverejniť svoje vlastné zmeny alebo doplnky vo forme zdrojového kódu, ak použili OSS s copyleft licenciou);
  • akékoľvek dielo, ktoré je distribuované alebo zverejnené, ktoré obsahuje alebo je odvodené z OSS, musí byť ako celok bezplatne licencované všetkým tretím stranám.  Medzi typicky reštriktívne copyleft licencie s vyšším rizikom patria napr. GPL, GPL v2., GPL v.3

Permissive licencie spravidla nemajú zásadné obmedzujúce podmienky. Zvyčajne vyžadujú, aby ste pri distribúcii vlastného softvéru zachovali upozornenie o autorských právach k OSS. Znamená to, že OSS môžete používať a meniť podľa potreby, pokiaľ zachováte upozornenie o autorských právach. Do tejto kategórie patria napr. licencie MIT a Apache.

Prečo a kedy je dobré prizvať si na pomoc advokáta?

Zvolenie správneho typu licencie

Správne zvoliť typ licencie (a teda voľba OSS, ktorý bude v produkte či riešení využitý) je kľúčové, pričom v prvom rade vždy záleží od toho, na aký účel staviate nový produkt/riešenie a ako s týmto novo vzniknutým softvérom plánujete nakladať.  Je nevyhnutné vyhnúť sa situácii, kedy by použitý OSS v produkte/riešení v dôsledku nevhodnej licencie zmaril váš obchodný zámer či vás diskvalifikoval z distribúcie vášho nového produktu na trh.

Konzultácia s právnikom či advokátom v spolupráci s technickým teamom vám pomôže identifikovať najvhodnejšie typy licencií pre konkrétny produkt/riešenie, advokát posúdi, či spĺňate podmienky licencií tretích strán a pomôže vyhnúť sa tak možným budúcim problémom.

Open Source Code Policy

Ak ste majiteľ alebo CEO spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývojom, odporúčame zaviesť od začiatku striktnú politiku týkajúcu sa používania open source software vo firme. Je zásadné, aby ste vždy vedeli, čo máte vo vašej kódovej základni. Ak totiž zistíte, že váš produkt/riešenie obsahuje licenčné požiadavky o ktorých ste nevedeli, môže byť ťažké či nemožné ich na poslednú chvíľu nahradiť.

Advokát vám pomôže s prípravou príslušnej smernice, ktorá bude zaväzovať všetky osoby podieľajúce sa na vývoji riešení/produktov a upraví procesy tak, aby vaše podnikanie bolo od začiatku čo najbezpečnejšie.

Ak získavate softvér prostredníctvom M&A transakcie, kupujete projekt, produkt či riešenie

Vykonanie auditu softvéru s OSS v rámci technickej a právnej due diligence vám môže pomôcť odhaliť riziká spojené s OSS, o ktorých ani nemusíte vedieť.

***

Tento článok má iba všeobecný a informatívny charakter a závery, názory či odporúčania tu uvedené sa nemusia vzťahovať na konkrétnu situáciu. Článok nie je právnym poradenstvom ani ho nenahrádza. Pri riešení konkrétneho problému alebo konkrétnej situácie odporúčame vždy poradiť sa s advokátom.