Služby

Obchodné spoločnosti

Poskytujeme komplexné poradenstvo pri založení spoločnosti vrátane konzultácií pre identifikáciu vhodného typu spoločnosti; osobitných podmienok na prevádzkovanie činností, ktoré vyžadujú splnenie zvláštnych podmienok ako aj získanie potrebných povolení; a ďalšiu súvisiacu právnu asistenciu, ktorá môže súvisieť so založením spoločnosti.

Po založení poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri dennodennej činnosti obchodnej spoločnosti vrátane právnej asistencie v oblasti prípravy a pripomienkovania zmlúv, pri rokovaniach s obchodnými partnermi ako aj pri dôležitých zmenách v štruktúre spoločnosti (zmena konateľov, fúzie a akvizície a pod.) a tiež v ďalších v oblastiach ako je vymáhanie pohľadávok , pracovného práva či ochrane osobných údajov .

Vymáhanie pohľadávok

Sami dobre vieme, že dobre fungujúci podnik potrebuje stabilných obchodných partnerov a platobná disciplína klientov je kľúčová. Naša kancelária zabezpečuje vymáhanie pohľadávok počnúc kontaktovaním dlžníkov prostredníctvom upomienok až po zastupovanie v súdnom či rozhodcovskom konaní.

Každý prípad je osobitný či už obchodným pozadím, výškou pohľadávok alebo platobnou schopnosťou dlžníka. Týmto kritériám prispôsobujeme náš prístup k dlžníkovi. Zabezpečujeme kompletnú právnu asistenciu vrátane rokovaní s dlžníkmi, navrhnutia a prípravy potrebných právnych krokov pred možným súdnym konaním, zastupovania v samotnom súdnom či rozhodcovskom konaní a následnom exekučnom konaní.

Spory

Ak už nie je možné sa vyhnúť sporu, naša advokátska kancelária využíva svoju viacročnú prax pri zastupovaní klientov v súdnych konaniach pred slovenskými súdmi ako aj v rozhodcovskom konaní. Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti sporovej agendy vrátane prípravy podaní, opravných prostriedkov a právnej asistencie pri výkone rozhodnutia, pri ktorom spolupracujeme so skúsenými exekútormi. Naši klienti sú priebežne informovaní o stave konania.

Klientov zastupujeme v rôznych oblastiach sporovej agendy, najmä však v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a občianskoprávnych konaniach. Zabezpečujeme tiež právnu asistenciu pri vykonateľnosti rozhodnutí zahraničných súdov alebo zahraničných rozhodcovských súdov na Slovensku.

Due dilligence, fúzie a akvizície

Či už plánujete kúpu alebo predaj firmy alebo len potrebujete urobiť kontrolu doterajšieho stavu zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi či majetku, naše služby due dilligence vám poskytnú obraz o právnom stave v podniku.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexnú právnu asistenciu pri due dilligence. Takáto analýza vyžaduje znalosť rôznych právnych odvetví, pričom sa spoliehame na naše skúsenosti v jednotlivých právnych oblastiach a tiež identifikácií rizík či slabín, ktoré môžu z takýchto transakcií vyplývať.

Po vykonaní due dilligence poskytujeme komplexné služby pri príprave dokumentov a rokovaniach pri uskutočnení transakcie či už na strane kupujúceho alebo predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je veľmi dôležitým prvkom v oblasti podnikania. Či už organizujete spotrebiteľskú súťaž alebo potrebujete poradiť so systémom vedenia osobných údajov a ich ochrany vo svojom podniku, naša advokátska kancelária je vám k dispozícii so svojimi dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Ponúkame poradenstvo od konzultácií pri spracovávaní osobných údajov v podniku, prevádzkovaní spotrebiteľských súťaží cez navrhnutie dokumentov pre spracovanie osobných údajov až po prípadné zastupovanie pred Úradom pre ochranu osobných údajov.

Pracovné právo

Pre úspešné fungovanie podnikania sú dôležití ľudia. Správne nastavené pracovnoprávne vzťahy preto pomáhajú k úspešnému fungovaniu podniku. V oblasti pracovného práva poskytujeme právne poradenstvo a potrebnú asistenciu pri príprave pracovných zmlúv, poradenstvo pri otázkach pracovnoprávnych nárokov až po ukončovanie pracovnoprávnych vzťahov.

Zastupujeme ako zamestnávateľov tak aj zamestnancov pri riešení vzniknutých situácií, či už pri príprave dokumentov, rokovaniach o pracovných nárokoch, analýze následkov pracovnoprávnych a tiež v prípadných súdnych sporoch.

Konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie

Poskytujeme právne poradenstvo súvisiace s prihlasovaním pohľadávok klientov v konkurznom ako aj reštrukturalizačnom konaní a tiež zastupujeme klientov - veriteľov v celom procese konkurze a reštrukturalizácie. Poskytujeme tiež právne poradenstvo pri identifikácii kritérií na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie vrátane prípravy potrebných podkladov a komunikácie so súdom a správcom konkurznej podstaty alebo reštrukturalizačným správcom.

V prípade likvidácie spoločnosti zabezpečujeme kompletnú právnu asistenciu vrátane spolupráce s likvidátorom, účtovníkmi ako aj inými poradcami s cieľom efektívneho a účelného priebehu likvidácie a následného ukončenia činnosti spoločností.

Správcovská kancelária

Správcovská kancelária vykonáva činnosť v zmysle zákona o správcoch a zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Náš tím pripravuje návrhy na vyhlásenie konkurzov ako aj reštrukturalizačné posudky za účelom reštrukturalizácie a uspokojovania veriteľov.

Nehnuteľnosti

V rámci služieb v oblasti práva nehnuteľností poskytujeme právne poradenstvo zahŕňajúce najmä právne konzultácie v prípravnom procese pred transakciou týkajúcou sa nehnuteľnosti, prípravy potrebnej dokumentácie (kúpne a záložné zmluvy a pod.) a účasti na rokovaniach ohľadom predaja, kúpy ako aj prenájmu nehnuteľností.

V prípade realizácie stavebných projektov zastupujeme klientov v stavebnom konaní od zastupovania pred stavebným úradom a ďalšími orgánmi cez komunikáciu a prípravu zmlúv s dodávateľmi až po finalizáciu projektu.

Duševné vlastníctvo

Advokátska kancelária BUŽEK & TEREM advokáti využíva svoje skúsenosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva pri právnej asistencii svojim klientom v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

Poskytujeme okrem iného právnu asistenciu pri registrácii ochranných známok a konaní o och registráciu pred Úradom priemyselného vlastníctva. Pripravujeme a pripomienkujeme podľa potrieb klientov tiež autorské zmluvy na diela a licenčné zmluvy.

Poskytujeme tiež právne poradenstvo k právam k internetovým doménam ako aj právne poradenstvo k rôznym iným otázkam ochrany duševného vlastníctva, s ktorými sa môžu podnikatelia pri svojej činnosti stretnúť.