Aktuálne novinky

NEWSLETTER 1 / 2015

1. NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zavedenie inštitútu spoločnosť v kríze

Spoločnosť sa bude nachádzať v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí, a to vtedy ak pomer vlastného imania spoločnosti a jej záväzkov je menej ako 4 ku 100 (údaj platný pre rok 2016, v roku 2017 je pomer 6 ku 100 a od roku 2018 je pomer 8 ku 100).

2. ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Zákon zavádza tieto novinky:

  • jednotný európsky dokument ako dokument nahradzujúci doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom.
  • rozdelenie zákazky na časti. Zákazku bude môcť obstarávateľ rozdeliť a záujemca sa môže rozhodnúť, či svoju ponuku predloží pre každú časť.

3. O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

Zákon upravuje presne vymedzené druhy trestných činov, ktorá právnická osoba môže spáchať. Ide napr. o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, daňový podvod. Ďalej tiež upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.

4. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

Najdôležitejšie zmeny:

  • možnosť platby DPH až po prijatí platby od odberateľa pre určitú skupinu platiteľov DPH;
  • ruší sa dôvod zamietnutia dobrovoľnej registrácie na DPH, ak podnikateľ nezloží určenú zábezpeku. Po novom, ak daňový úrad určí povinnosť zložiť zábezpeku a podnikateľ ju nezaplatí, daňový úrad ho na DPH zaregistruje a zábezpeku bude vymáhať ako daňový nedoplatok.

5. NOVÝ ZÁKON O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV

Z dôvodu ochrany vlastníkov bytov a nebytových priestorov a skvalitnenia služieb pri správe bytových domov bol prijatý nový zákon o správcoch bytových domov, ktorý stanovuje minimálne požiadavky pre výkon správcovskej činnosti. Po novom budú správcovia musieť splniť nasledovné požiadavky

21
December

Čítať celý článok

NEWSLETTER 2 / 2014

1. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Cieľom uskutočnenej novely je odstrániť aplikačné problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, a súčasne zamedziť snahám smerujúcim k obchádzaniu platenia poistného. V rámci tejto novely sa stanovuje maximálna doba, na ktorú bude možné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvoriť – 12 mesiacov.

2. NOVELA ZÁKONA O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Novela prijatá 14. mája 2014 sa dotýka viacerých inštitútov, prinášame tie najdôležitejšie zmeny:

  • nanovo sa upravujú prípady, na ktoré sa nevzťahuje zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž – musí ísť o zanedbateľný účinok na súťaž, kedy trhové podiely podnikateľov, ktorí sú účastníkmi dohody, neprekračujú prahové hodnoty, ktoré ustanoví vyhláška Úradu č. 169/2014

3. NOVELA ZÁKONA O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Novela prijatá parlamentom 1. júla 2014 zavádza nasledujúce zmeny:

  • definuje pojmy „prevádzka, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia“ v súvislosti so spoločnými časťami domu, spoločnými zariadeniami domu a príslušenstvom

4. ZÁKON O NADOBÚDANÍ VLASTNÍCTVA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU

Tento zákon upravuje postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku odplatným ako aj bezodplatným prevodom. Účelom predmetného zákona je, aby poľnohospodárske pozemky nadobúdali predovšetkým osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť ako podnikanie, čím sa dosiahne určitá kontinuita v rámci ochrany poľnohospodárskej pôdy

5. NOVELA ZÁKONA O DLHOPISOCH

Novela prijatá 3. júla 2014 prináša tieto najdôležitejšie zmeny:

  • precíznejšie zadefinovanie a rozšírenie náležitostí dlhopisov
  • rozširujú sa možnosti zmeny emisných podmienok a ruší sa povinnosť zverejňovania emisných podmienok v Obchodnom vestníku

6. NARIADENIE VLÁDY O VÝKONE NIEKTORÝCH USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. sa upresňujú a vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v súvislosti so spotrebiteľskými zmluvami.

16
Marec

Čítať celý článok Stiahnuť vo formáte DOCX

NEWSLETTER 1 / 2014

1. NOVÁ ÚPRAVA KRÁTKODOBÉHO NÁJMU BYTU

Zákon upravuje nájom bytov v súkromnom vlastníctve a je osobitným právnym predpisom vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Upravujú sa ňou nájomné vzťahy, ktoré trvajú najviac 6 rokov. V porovnaní s doterajšou úpravou nájmu bytu prináša (najmä pre prenajímateľov) nasledovné zmeny

2. OCHRANA FYZICKÝCH OSÔB PROTI ÚŽERE

Prijatá novela si kladie za cieľ zabrániť úžerníckym praktikám. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien:

  • zavádza definíciu úžery v Občianskom zákonníku

3. NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Novela účinná od 15. apríla 2014 prijatá po vrátení prezidentom a opätovnom schválení parlamentom prináša viacero zmien:

  • zrušenie povinnosti vypracovať bezpečnostnú smernicu pre prevádzkovateľov informačných systémov prepojených na internet neobsahujúcich tzv. osobitné kategórie osobných údajov

4. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Cieľom pripravovanej novely je odstrániť problémy, týkajúce sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a zamedziť snahy k obchádzaniu platenia poistného. Stanovuje sa maximálna doba 12 mesiacov, na ktorú bude možné uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného

16
Marec

Čítať celý článok Stiahnuť vo formáte DOCX

NEWSLETTER 5/ 2013

1. PODNIKATELIA MAJÚ POSLEDNÝ MESIAC NA ZOSÚLADENIE SVOJICH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V KTORÝCH SPRACOVÁVAJÚ OSOBNE ÚDAJE

Do konca roka 2013 musia podnikatelia (i) vykonať audit svojich informačných systémov (IS), či zodpovedajú podmienkam nového zákona (napr. nanovo upraviť poučenia dotknutých osôb, skontrolovať používané súhlasy dotknutých osôb) (ii) zabezpečiť písomné poučenia oprávnených osôb, (iii) prihlásiť IS na registráciu alebo osobitnú registráciu v súlade s novým zákonom, resp. prekontrolovať/ zosúladiť evidenciu IS.
V opačnom prípade sa podnikateľ vystavuje riziku pokuty až 300.000 eur.

2. PRÍSNEJŠIE POSTIHY ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE A NOVÉ POKUTY ZA NADČASOVÚ PRÁCU U DOHODÁROV

Inšpektorát práce môže vykonať inšpekciu v odôvodnených prípadoch až do 60 dní od doručenia podnetu. Vo výnimočných prípadoch ju môže ešte predĺžiť Národný inšpektorát práce.

3. POVINNOSŤ ZAPLATIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE PRI ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI NA BANKOVÝ ÚČET

Novela Obchodného zákonníka sprísňuje podmienky vzniku obchodných spoločností. Zaniká možnosť doteraz praktizovaného splácania peňažných vkladov alebo ich častí do pokladne založenej spoločnosti. Spoločníci budú povinní vkladať svoje peňažné vklady na samostatný účet v banke zriadený správcom vkladu.

4. RÝCHLEJŠÍ PRÍSTUP VERITEĽOV K VYMOŽENÝM POHĽADÁVKAM A VIAC TRANSPARENTNOSTI V EXEKÚCII

Rozsiahla novela Exekučného poriadku zavádza okrem iného nasledujúce zmeny:
- zavádza sa povinnosť uložiť prijaté peňažné prostriedky pri výkone exekučnej činnosti na osobitný bankový účet bezodkladne po ich zaplatení okrem dohody s oprávneným;

5. JEDNODUCHŠIE ÚČTOVANIE PRE MENŠÍCH PODNIKATEĽOV

Zavádza sa pojem mikro účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za predchádzajúce účtovné obdobie neprekročí 2 z uvedených kritérií:

12
December

Čítať celý článok Stiahnuť vo formáte PDF

NEWSLETTER 4 / 2013

1. NOVELA ZÁKONA O OCHRANE NEFAJČIAROV

Novela zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá je účinná od 1. júla 2013, prináša nasledujúce zmeny: Na základe pozmenenej definície zariadenia spoločného stravovania, bude uplatnený zákaz fajčenia aj v tých zariadeniach, kde sa pokrmy len podávajú.

2. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účinný od 1. júla 2013, priniesol tieto zmeny: Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb (=osoby, ktoré majú prístup k osobných údajom), musí písomne poveriť zodpovednú osobu, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracovaní osobných údajov.

3. NOVELA ZÁKONA O RODINE

Prijatá novela zákona o rodine a nadobúda účinnosť 15. júna 2013. V prípade omeškania s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, má oprávnený z výživného právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva.

20
September

Čítať celý článok Stiahnuť vo formáte PDF

NEWSLETTER 3 / 2013

1. NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU

Úplne novou je definícia hromadného podania, ako podanie, ktoré tvorí najmenej 10 podaní, ktoré sú doručené v jeden deň jedným účastníkom tomu istému súdu. Za spracovanie každého podania sa bude platiť súdny poplatok vo výške 1 euro.

2. NOVELA ZÁKONA O POBYTE CUDZINCOV

Došlo k prepracovaniu inštitútu pozvania. Pozývateľ bude vedieť, aké záväzky  pre neho vyplývajú pri pozvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na územie Slovenska.

3. NOVÝ ZÁKON O POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTVÁCH

Pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity už nebudú môcť vzniknúť.  existujúce spoločenstvá bez právnej subjektivity budú povinné sa pretransformovať na spoločenstvá s právnou subjektivitou. Návrh na zmenu musí byť podaný do registra lesných spoločenstiev do 30. septembra 2013.

4. NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Po februárovej novele bola v marci 2013 schválená ďalšia zmena zákona o verejnom obstarávaní. Ide najmä o tieto ustanovenia: Internetový profil verejného obstarávateľa bude bezplatný a verejne prístupný, pričom na ňom bude zverejnený celý priebeh zákazky. Potenciálni dodávatelia budú automaticky informovaní o vyhlásených súťažiach.

20
September

Čítať celý článok Stiahnuť vo formáte PDF

NEWSLETTER 2 / 2013

1. NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Od pondelka 18. februára 2013 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní prijatá v tzv. zrýchlenom konaní. Novela priniesla do verejného obstarávania nasledovné zmeny:

2. NAVRHOVANÝ NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ministerstvo spravodlivosti spolu s Úradom pre ochranu osobných údajov pripravujú nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý má nahradiť súčasný zákon č. 428/2002 Z.z.

20
September

Čítať celý článok Stiahnuť vo formáte PDF

Kontaktujte nás

BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o.
Advokátska kancelária
Mariánska 12
811 08 Bratislava

IČO: 36 867 276
zápis v OR: OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 70074/B

Tel./Fax: +421 (0) 2 207 57 203
E-mail:

www.btlaw.sk

Sme členmi:
Logo LNA

Napíšte nám, s čím Vám môžeme pomôcť: